Cercle Aïkido du Vieux-Nice

Cercle Aïkido Vieux Nice  – Progression technique

SUWARI WAZA
SHOMEN UCHI YOKOMEN UCHI AIHANMI KATATEDORI KATATEDORI KATADORI RYOTE DORI RYOKATA DORI
4 IKKYO 2 IKKYO 4 IKKYO 3 IKKYO 3 IKKYO 1 IKKYO 2 IKKYO
1 NIKYO 2 NIKYO 1 NIKYO 3 NIKYO 3 NIKYO 1 NIKYO 2 NIKYO
1 SANKYO 2 SANKYO 1 SANKYO 1 SANKYO 2 SANKYO 1 SANKYO 1 SANKYO
1 YONKYO 2 YONKYO 1 YONKYO 1 YONKYO 1 YONKYO 1 YONKYO 1 YONKYO
1 GOKYO 2 GOKYO
4 IRIMINAGE 2 IRIMINAGE 4 IRIMINAGE 2 IRIMINAGE 1 IRIMINAGE 1 IRIMINAGE
1 KOTEGAESHI 1 KOTEGAESHI 1 KOTEGAESHI 2 KOTEGAESHI 1 KOTEGAESHI
KOKYUNAGE KOKYUNAGE 5 KOKYU HO + SHIKKO
HANMI-HANDACHI WAZA
KATATE DORI RYOTE DORI USHIRO RYO KATA DORI SHOMEN UCHI
1 IKKYO 2 IKKYO 1 IKKYO
1 NIKYO 2 NIKYO 1 NIKYO
1 SANKYO 2 SANKYO
1 YONKYO 1 GOKYO
1 IRIMINAGE 3 IRIMINAGE
1 KOTEGAESHI 2 KOTEGAESHI
3 SHIHONAGE 2 SHIHONAGE
3 KAITENNAGE
1 SUMIOTOSHI
1 KOKYUNAGE 2 KOKYUNAGE 2 KOKYUNAGE
TACHIWAZA SUR SAISIES
AIHANMI KATATEDORI KATATEDORI KATADORI MUNADORI RYOTE DORI RYO KATA DORI KATATE RYOTEDORI
5 IKKYO 4 IKKYO 4 IKKYO 2 IKKYO 3 IKKYO 1 IKKYO 3 IKKYO
4 NIKYO 4 NIKYO 4 NIKYO 2 NIKYO NIKYO NIKYO 3 NIKYO
4 SANKYO 2 SANKYO 2 SANKYO SANKYO SANKYO SANKYO SANKYO
YONKYO 2 YONKYO 2 YONKYO YONKYO YONKYO YONKYO YONKYO
5 IRIMINAGE 4 IRIMINAGE IRIMINAGE 2 IRIMINAGE IRIMINAGE 2 IRIMINAGE
4 KOTEGAESHI 4 KOTEGAESHI 2 KOTEGAESHI 3 KOTEGAESHI
5 SHIHONAGE 5 SHIHONAGE 1 SHIHONAGE 3 SHIHONAGE SHIHONAGE
4 UDEKIMENAGE 4 UDEKIMENAGE 1 UDEKIMENAGE 3 UDEKIMENAGE
2 KOSHINAGE 2 KOSHINAGE KOSHINAGE KOSHINAGE
4 KAITENNAGE
SUMIOTOSHI 2 SUMIOTOSHI
2 AIKIOTOSHI AIKIOTOSHI
4 SOKUMEN 2 SOKUMEN 1 JUJIGARAMI
2 HIJIKIMEOSAE
UDE GARAMI
5 TENCHINAGE 4 TENCHINAGE
3 KOKYUHO
KOKYUNAGE 4 KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE
TACHIWAZA SUR FRAPPES
CHUDAN TSUKI JODAN TSUKI SHOMEN UCHI YOKOMEN UCHI KATADORI MEN UCHI MAE GERI
2 IKKYO 1 IKKYO 5 IKKYO 3 IKKYO 2 IKKYO
1 NYKYO 1 NYKYO 3 NIKYO 3 NIKYO 2 NIKYO
1 SANKYO (UCHIKAITEN) 1 SANKYO (UCHIKAITEN) 3 SANKYO 3 SANKYO 2 SANKYO
3 YONKYO 3 YONKYO
1 GOKYO 2 GOKYO
2 IRIMINAGE 1 IRIMINAGE 5 IRIMINAGE 3 IRIMINAGE 2 IRIMINAGE 1 IRIMINAGE
1 KOTEGAESHI KOTEGAESHI 4 KOTEGAESHI 3 KOTEGAESHI 2 KOTEGAESHI
SHIHONAGE 1 SHIHONAGE 2 SHIHONAGE 4 SHIHONAGE 2 SHIHONAGE
UDEKIMENAGE UDEKIMENAGE 4 UDEKIMENAGE 1 UDEKIMENAGE
KOSHINAGE KOSHINAGE KOSHINAGE
1 KAITENNAGE 1 KAITENNAGE 2 KAITENNAGE
HIJIKIMEOSAE 2 HIJIKIMEOSAE
USHIROKIRIOTOSHI
KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE KOKYUNAGE
USHIRO WAZA
RYOTE DORI RYOKATA DORI RYOHIJI DORI ERIDORI KATATEDORI KUBISHIME
3 IKKYO 2 IKKYO 2 IKKYO 1 IKKYO IKKYO
3 NIKYO 2 NIKYO NIKYO NIKYO
4 SANKYO 2 SANKYO SANKYO SANKYO SANKYO
YONKYO YONKYO YONKYO YONKYO
3 IRIMINAGE IRIMINAGE IRIMINAGE
3 KOTEGAESHI 1 KOTEGAESHI KOTEGAESHI 1 KOTEGAESHI 1 KOTEGAESHI
3 SHIHONAGE 1 SHIHONAGE 1 SHIHONAGE
2 SOKUMEN 2 SOKUMEN SOKUMEN
3 UDEKIMENAGE AIKIOTSHI AIKIOTSHI
HIJIKIMEOSAE
2 JUJIGARAMI
1 KOSHINAGE KOSHINAGE
1 KOKYUNAGE 1 KOKYUNAGE KOKYUNAGE 1 KOKYUNAGE KOKYUNAGE